Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Språklag ställer krav på det offentliga språket


Sverige fick 2009 en språklag (2009:600) som anger att svenska är huvudspråk samt vilka språk som är nationella minoritetsspråk. Dessutom tar lagen upp språkanvändningen i offentlig verksamhet.

Den så kallade Klarspråksparagrafen slår fast att det offentliga språket ska vara "vårdat, enkelt och begripligt".

Detta säger lagen:

Språkanvändningen i offentlig verksamhet

10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska.

I annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt att använda nationella minoritetsspråk och annat nordiskt språk. När det gäller skyldigheten för domstolar och förvaltningsmyndigheter att anlita tolk och att översätta handlingar finns det särskilda bestämmelser.

11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.

Hela lagtexten finns här. Länk till annan webbplats.

Paragraf 11 i språklagen kallas också Klarspråksparagrafen. Så här kommenterar Språkrådet paragrafen:

"Detta är den s.k. klarspråksparagrafen. Språklagen har medfört en skärpning av kraven på klarspråk i förhållande till förvaltningslagens 7 §. Språklagen gäller all offentlig verksamhet (jämför kommentaren till 5 §), inte bara den som bedrivs av förvaltningsmyndigheter. 

Med vårdat språk menas att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer och kunna förstås av den enskilde.

Det kräver ett enkelt språk, det vill säga ett språk utan svårbegripliga ord och med en enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad. Med begripligt språk menas att språket ska vara anpassat så att mottagaren bör kunna förstå. Även den grafiska utformningen ska vara enkel och tydlig."

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss gällande våra specialanpassade utbildningar? Använd formuläret nedan eller ring oss på telefon 076-12 96 700.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån